GIẢI THỂ CÔNG TY – 800.000đ (5 ngày làm việc)

GIẢI THỂ CÔNG TY - 800.000đ (5 ngày làm việc) 1

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Quyết định giải thể công ty do đại diện theo pháp luật ký tên. 2- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội 3- Danh sách người lao động […]

0918664439